Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicys

Kundia innehar certifieringar med internationell standard; kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, miljöcertifiering enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001. Läs mer om våra certifieringar och vad de innebär under Certifieringar.

Vi utlovar kvalitet i våra tjänster, i våra kundrelationer och i vår gemensamma framtid. Under 1999 påbörjade vi arbetet med miljöledningssystem ISO 14001 och kvalitetsledningssystem ISO 9001. Kundias metodiska miljö- och kvalitetssatsningar har bidragit till både interna och externa förbättringar som upplevts som positivt av både kunder och anställda. Nedan följer våra policys vi har tagit fram inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Kundias miljöarbete skall präglas av målsättningen att minimera påtaglig skadlig miljöpåverkan vid utförande av tjänster samt skall sträva att följa bindande krav från t.ex. myndigheters råd, lagar och krav.

 • Miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut. Såväl vid val av leverantörer, inköp av produkter och val av arbetsmetod, hela organisationen skall präglas av miljöansvar och vi ska beakta livscykelperspektiv.
 • Kundia ska skydda miljön genom förebyggande av föroreningar som uppkommer vid utförande av tjänsterna.
 • Kundias personal skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlade och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
 • Vi prioriterar förnyelsebara produkter och miljömärkta kemikalier samt arbets- och städmetoder som är vattenbesparande, energi- och kemikaliesnåla.
 • Kundias miljöledningssystem skall fortlöpande förbättras och miljöpolicyn fortlöpande ses över.

Kvalitetspolicy

Kundias verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en långsiktig partner. Kvalitetssystemet ska vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten. Detta uppnås genom att:

 • Med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.
 • Våra tjänster anpassas till kundens krav och behov och levereras på rätt sätt i rätt tid.
 • Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning, stödsystem samt utbildning.
 • Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultat och successivt förbättra verksamheten.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet beträffande leverans av tjänster, inom bemanning och kontorsservice. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet. Kundia skall sträva att följa relevanta lagar och andra krav samt att ständigt förbättra verksamheten.

Samtliga chefer/ansvariga inom Kundia ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

På Kundia eftersträvas:

 • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetare och andra människors hälsa.
 • Att ge den anställde möjlighet till engagemang i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till en trygg arbetsplats.
 • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.
 • Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig förbättringsprocess som skall utmynna i en årlig översyn.