Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Hållbarhet handlar om att effektivisera resursanvändningen och ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Målsättningen innebär ett idealt läge där man kan tillgodoser dagens behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet och miljön för framtida generationer. Det handlar också om att ta ett socialt ansvar som arbetsgivare genom att försäkra sig om att alla anställda är i en trygg arbetsmiljö samtidigt som de har bra arbetsvillkor. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är detsamma som att ta ansvar för bolagets verksamhet ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt att man som företag tar ett långsiktigt ansvar för sin verksamhet och hur det påverkar samhället och miljön.

Kundia är trippelcertifierade enligt kvalitetscertifieringen ISO 9001, miljöcertifieringen ISO 14001 och arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 18001.

För oss på Kundia handlar det bland annat om att miljösäkra våra rutiner, inköp och energianvändning. Det betyder till exempel att vi minimerar kemikalieanvändningen och väljer produkter som är skonsamma mot miljön samtidigt som vi doserar rätt och deponerar rätt.

Kvalitetscertifieringen finns som en garanti för att du som kund ska få den kvalitet du betalar för. Vi utbildar och vidareutbildar vår personal och vi har system för att leverera det vi kommit överens om. Vi har tydligt uppsatta mål och rutiner för kvalitetskontroller hos medarbetarna med ett schema för uppföljning med kunden, kundenkäter och mötesrutiner.

Arbetsmiljöcertifieringen är minst lika viktig som de två andra. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Deras engagemang och kunskap är nyckeln till ett bra utfört arbete. Därför är det naturligt att se till att deras arbetsmiljö och arbetsvillkor är så bra som möjligt, alla anställda har kollektivavtal med försäkringar och pension. Ergonomiska redskap och en miljö som tar hänsyn till var och ens hälsa, både fysiskt och psykiskt är självklara delar för den som arbetar hos oss.

Ekonomiskt ansvar

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta ansvar för en stabil och lönsam men etiskt försvarbar utveckling över tid.

Inom området ekonomisk hållbarhet har Kundia som långsiktig målsättning att utvecklas stabilt och lönsamt över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas. Det erhålls genom att bolaget erbjuder en konkurrenskraftig, professionell och värdeadderande serviceleverans baserad på en ständigt utvecklad verksamhet. Därmed säkerställs en god efterfrågan på bolagets tjänster och långvariga samarbeten.

Socialt ansvar

Social hållbarhet för Kundia innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare.

Kundias långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. Detta uppnås genom att Kundia respekterar lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö. Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet och riskbedömer alltid efter undersökning för att åtgärda de eventuella risker som framkommer. En stor del i arbetsmiljöarbetet handlar också om att följa upp, planera och förbättra till nästkommande år/uppdrag. Det handlar också om att sätta etiskt försvarbara och rättvisa löner, försäkringar, bonusar och andra arbetsförmåner för våra anställda.

Kundia är certifierade i enligt OHSAS 18001, vilket är en arbetsmiljöcertifiering som innebär att vi tar ansvar som arbetsgivare genom att hela tiden arbeta med att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Vi vill skapa en trygg och effektiv arbetsplats där vi alla kan må bra och vara produktiva.

Miljömässigt ansvar

Miljömässig hållbarhet för Kundia innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kunders miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet.

Kundias långsiktiga målsättning inom miljömässig hållbarhet är att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kunders negativa miljöpåverkan, samt att reducera resursutnyttjandet – både avseende eget och leverantörers arbete.

För att uppnå detta strävar vi efter en förbättrad miljöprestanda genom att agera som rådgivare för att hjälpa kunderna reducera sin negativa miljöpåverkan. Vi arbetar också aktivt med att reducera vår egen negativa miljöpåverkan, främst genom val av produkterna vi arbetar med, energianvändning, kemikaliehantering, avfallshantering samt pappershantering.

Kundia är certifierade enligt ISO 14001 vilket är de internationellt accepterade standarderna som handlar om miljöledning. Certifikatet är ett kvitto på att vi lever upp till de högt ställda miljökraven och att vi aktivt fortsätter att arbeta för en bättre miljö och framtid.

Läs mer om Kundias certifieringar och policys genom att besöka fliken ”Certifieringar” och ”Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicys”.